ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK


A KOMLÓSAUTÓ Kft. a megjelent „GDPR „törvény előírásainak megfelelően kezeli az Ügyfelei személyes adatait .Az Ügyfél a megrendelő lapon feltüntetett és általa elfogadott aláírt megrendeléssel teszi lehetővé a személyes adatok kezelését.

Az ügyfél kérésére, az Ő személyes adatait kötelező a vállalkozásnak megmutatni, vagy törölni. Természetesen, az adózási törvényből adódó bizonylatokat, az előírás szerint kell kezelni.

I. VÁLLALHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSE

 • Hatósági feladatok végzése, külön feljogosítás alapján:

 • gépjárművek műszaki vizsgáztatása, környezetvédelmi felülvizsgálat, előzetes eredetiség vizsgálata.

 • Gépjárműszerelés:

 • napi vizsgálat, időszakos műszaki szemle;

 • garanciális hibaelhárítás;

 • gépjármű futójavítása;

 • gépjárművek, fődarabok, részegységek diagnosztikája, beszabályozása;

 • gépjárművek, fődarabok, részegységek javítása, felújítása.

 • Gépjármű-villamossági javítás

 • gépjárművek elektromos hibáinak futójavítása;

 • elektromos részegységek, műszerek diagnosztikája, beszabályozása;

 • elektromos részegységek javítása;

 • elektromos jellegű átalakítás gépjárművön.

 • kenő- és segédanyagok szintellenőrzése, utántöltése, cseréje.

II. TEVÉKENYSÉGI KÖR KORLÁTOZÁSA

 • Használt alkatrészek élettartama azok mindenkori műszaki állapotától függ.

 • A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott alkatrészeket az KOMLÓSAUTÓ Kft. műszaki ellenőrzést követően kifejezetten a Megrendelő kérésére építi be.

III. VÁLLALÁSI SZABÁLYOK
1. Általános kötelezettségek
1.1. A KOMLÓSAUTÓ Kft. valamennyi Megrendelője számára, fajra, származásra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, diszkriminációmentesen biztosítja a szolgáltatásaihoz való hozzáférést. A mozgáskorlátozottak számára megkönnyíti a szolgáltatások igénybevételét.

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. ügyvezető igazgatója felelős azért, hogy semmilyen tekintetben, - különösen az árak tekintetében – ne legyenek jogtalan feltételek.

 • A gépjármű vizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos mindennemű panasszal az KOMLÓSAUTÓ Kft. előítélet nélkül foglalkozik.

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. minden kívülről szerzett, vagy a gépjárművek műszaki vizsgáztatási tevékenység során tudomására jutott információt bizalmasan, az adatvédelmi előírások betartásával kezeli, azt harmadik féllel nem osztja meg. E rendelkezés alól kivételt képeznek az államigazgatási eljárás lefolytatásához kötelezően nyújtandó információk köre.

 • Megrendelő a gépjárművel az udvaron kialakított, vizsgálatra/javításra váró gépjárművek parkolóhelyéig közlekedhet saját felelősségére. A parkolóhelytől a műhelyig, a vizsgálat/javítás során, illetve a vizsgálatot/javítást követően a vizsgált/javított gépjárművek parkolóhelyéig mindennemű, gépjárművel történő mozgást csak a KOMLÓSAUTÓ Kft. tevékenységgel megbízott munkatársa végezhet.

 • Közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén, a hibás gépjármű Megrendelőnek történő átadásakor, a KOMLÓSAUTÓ Kft. köteles írásban közölni, hogy a jármű a közúti forgalomban nem vehet részt. Ennek tudomásul vételét a Megrendelővel, vagy megbízottjával igazoltatni kell a Munka megrendelés / Számla cégszerű aláíratásával, illetve magánszemélyek esetében aláírással és a személyazonosító igazolvány okmányazonosító számának feltüntetésével. A hibás gépjármű elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Megrendelő kívánságára és költségére a KOMLÓSAUTÓ Kft. ebben segítséget nyújt.

2. Vállalási feltételek

 • A jótállás alapján elvállalt szolgáltatás feltételeit a KOMLÓSAUTÓ Kft.. által kiadott, - a Vállalási feltételek IV. fejezetét képező - „Jótállási feltételek”-ben leírtak tartalmazzák.

 • Amennyiben a megrendelés az adott járműtípusra vonatkozó javítási/karbantartási technológiától, vagy a vonatkozó jogszabályi, szakhatósági előírásoktól eltér, akkor a KOMLÓSAUTÓ Kft. a munka elvégzését megtagadhatja.

 • A javítási/karbantartási feltételek elbírálására és a szükséges tájékoztatás megadására a KOMLÓSAUTÓ Kft. javító műhelyének munkafelvétellel megbízott munkatársa és a műszaki vezetője jogosult.

 • A gépjármű átadásakor az annak okmányait felmutató személy a megrendelés megadására jogosultnak tekintendő. A megrendelések szóbeli, telefonon, táviratilag, elektronikus levélben történő elfogadása a Megrendelő költségére és veszélyére történik. A javítás/karbantartás megrendelése egyben felhatalmazás a gépjárművel és műszerekkel történő próbajáratokra, valamint bizonyos munkáknak speciális szakműhelyeknek történő kiadására.

 • A jelen Vállalási feltételektől eltérő megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Felek írásba foglalják.

3. Árajánlat

 • Árajánlat a Megrendelő kérésére, írásban, a KOMLÓSAUTÓ Kft. munkafelvevőjének aláírásával készül, amelynek tartalmazni kell az árajánlat érvényességének idejét is.

 • Az esetleg felmerülő költségekről adott szóbeli közlés, illetve a munkafelvétel során a „Vállalási szerződésen” megbecsült várható javítási költség is árajánlatnak számít.

 • Az árajánlat elkészítése nem kötelezi a KOMLÓSAUTÓ Kft. a javítási/karbantartási szerződés megkötésére.

 • Az árajánlatot díjazás nélkül készíti a KOMLÓSAUTÓ Kft.

 • Amennyiben az árajánlatot 5 napon belül nem követi megrendelés, de a Megrendelő a járművet a KOMLÓSAUTÓ Kft. telephelyén hagyja, akkor a KOMLÓSAUTÓ Kft. jogosult meghatározott mértékű tárolási díjat felszámolni.

 • A Megrendelő részére készített árajánlat 15 naptári napig érvényes. E határidőn belül is megszűnik a KOMLÓSAUTÓ Kft. árajánlathoz való kötöttsége, ha a jármű állapotában az árajánlat felvételének időpontjában rögzített állapothoz képest változás következik be (pl.: újabb meghibásodás, karambol. stb.).

4. A jármű átvétele

 • Amennyiben a KOMLÓSAUTÓ Kft. rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a gépjárművet az erre feljogosított munkatárásával megvizsgáltatja. A hibafeltárás után meghatározza és a Vállalási szerződésen, feltünteti a meghibásodás tényét, illetve helyét, valamint a Megrendelő kérését.

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. közli a Megrendelővel a kért munkák elvégzésének a munkafelvételkor előre látható díját és a szolgáltatás elvégzésének várható határidejét. Amennyiben a szolgáltatás elvállalásakor nem állapítható meg pontosan, hogy milyen munkák elvégzése szükséges, akkor a KOMLÓSAUTÓ Kft. a várható legmagasabb – tájékoztatásra szolgáló – díjat közli a Megrendelővel.

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. a gépjárműben hagyott vagyontárgyakért nem vállal felelősséget. Egy műszaknál hosszabb javítási időt igénylő munkák esetén a felelősségvállalásra technikai okok miatt nincs lehetőség, ezért a megadott javítási időre jelentkező gépjárműből a személyes holmikat a Megrendelőnek előzetesen célszerű eltávolítania. A gépjárműben hagyott holmik akadályozhatják a javítás menetét, hozzáférési nehézségeket okozhatnak, ezért is indokolt az előzetes eltávolításuk.

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. munkafelvétellel megbízott munkatársa a Vállalási szerződésen feltünteti a gépjármű átvett tartozékait (pl.: emelő, pótkerék, stb.); feljegyzi a gépjárművön esetleg előforduló karosszériasérüléseket, a kilométeróra állását, valamint feltünteti az üzemanyag tank töltöttségi állapotát (1/4, 1/2, 3/4, tele). Ezt követően a Vállalási szerződést a KOMLÓSAUTÓ Kft. munkatársa és a Megrendelő aláírásukkal hitelesítik.

 • A Vállalási szerződés egyik példánya a Megrendelőé, amely egyúttal a KOMLÓSAUTÓ Kft. részére történő gépjárműátadás elismervényeként szolgál. A megrendelt munkák elkészülte után a Megrendelő a Vállalási szerződés bemutatásával igazolja a jármű átvételének jogosságát a KOMLÓSAUTÓ Kft. felé.

 • A megrendelés alkalmával a Megrendelő köteles a KOMLÓSAUTÓ Kft.. részére átadni a gépjárművel együtt annak Forgalmi engedélyét, a szolgáltatás végrehajtásához szükséges egyéb iratokat, és a jármű kulcsait is.

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. köteles a Megrendelővel közölni a jótállási feltételeket és azokat a munkafelvétel helyén köteles a Megrendelők számára hozzáférhető módon közzétenni.

5. A megrendelt munka végzésekor adódó események és határidők.

  • Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák, elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és a megrendelt munkával összefüggésben levő hibák pl.: műszeres bevizsgálással, vagy megbontással történő felfedezés esetén a KOMLÓSAUTÓ Kft.. külön megrendelés nélkül is megjavítja azokat, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.

  • Ha a KOMLÓSAUTÓ Kft.. olyan előre nem látott hibát fedez fel, amely

 • kijavításáról a felek nem állapodtak meg;

 • a megrendelt munkával nincsen összefüggésben, függetlenül attól, hogy az a közlekedésbiztonságot érinti-e, vagy sem;

 • illetve a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne;

akkor köteles a hiba felfedezéséről és az azzal kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt, vagy képviselőjét haladéktalanul értesíteni.
Ezt a munkát a KOMLÓSAUTÓ Kft. csak megrendelés alapján végezheti el, indokolt esetben új elkészülési határidő kijelölése mellett.

 • Amennyiben a megrendelt munka elvégzését előre nem látható, az 5.2 pontban meghatározottakon kívül, egyéb ok megakadályozza, akkor azt a Megrendelővel számottevő késedelem nélkül, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.

 • A szolgáltatás közben okozott, neki felróható károkért (pl.. karosszériasérülés, egyéb alkatrész rongálódása, stb.) a KOMLÓSAUTÓ Kft. kártérítéssel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni a AKOMLÓSAUTÓ Kft. felé.

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. köteles a megállapított vállalási határidőt betartani. Amennyiben a munka meghaladja az előzetesen megállapított mértéket, akkor az elkészülési határidő a rögzítettel szemben megfelelő mértékben kitolódik. Erről a tényről – még az előzetesen a megállapított vállalási határidő letelte előtt - a KOMLÓSAUTÓ Kft. értesíti a Megrendelőt.

 • A Megrendelő a KOMLÓSAUTÓ Kft. hibájául felróható késedelem esetén, megfelelő póthatáridő kitűzése után állhat el a megrendeléstől, de az addig elvégzett javítás ellenértékét ki kell egyenlítenie.

 • Kizárt a Megrendelőnek a javítások elhúzódásából eredő másféle igénye, különösképpen a kárigénye.

6. Az elkészült gépjármű átadása

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. a gépjármű javításának elkészüléséről értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a készre jelentésről számított 3 napon belül nem veszi át a gépjárművet, akkor a KOMLÓSAUTÓ Kft. az árjegyzékben meghatározott mértékű tárolási díj felszámolására jogosult.

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról köteles Számlát adni. A Számlának tartalmaznia kell a nyilatkozatot arról, hogy az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált alkatrész, részegység és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas.

 • Amennyiben a személygépjárművek javító-karbantartószolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, akkor a KOMLÓSAUTÓ Kft. köteles a gépjárműnek a Megrendelő részére történő átadásakor – külön kérés nélkül – a 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendeletnek megfelelően Jótállási jegyet átadni. A Jótállási jegyként ebben az esetben a Számla szolgál.

 • A Számlán feltüntetett díjtételek a KOMLÓSAUTÓ Kft. munkafelvételén, a Megrendelők által látható, hozzáférhető helyen hirdetmény formájában közzétett árjegyzék szerint kerülnek meghatározásra.

 • A javítás során felhasznált alkatrészek/anyagok a KOMLÓSAUTÓ Kft. javítóműhelyében az átadás napján, érvényes árakon kerülnek felszámításra.

 • Cseredarabos alkatrészek esetébe betétdíj felszámolására kerül sor, amennyiben a Megrendelő a kiépített hibás alkatrészre igényt tart. Betétdíj nem kerül felszámolásra, ha a Megrendelő a kiépített hibás alkatrészt felajánlja a forgalmazó csererendszerébe és azt a KOMLÓSAUTÓ Kft. elfogadja. A KOMLÓSAUTÓ Kft. által elfogadott hibás alkatrész tulajdonjoga a Megrendelőről a KOMLÓSAUTÓ Kft.-re száll át.

 • A Megrendelő részéről sürgősnek minősített munkák esetében az indokolt túlórák és a gyorsított anyag-, alkatrészbeszerzéssel kapcsolatos többletköltségek felszámíthatók.

 • A kicserélt alkatrészek a Megrendelő tulajdonát képezik, ha nem cserealkatrészről van szó, vagy más szerződésbeli megállapodás nem történt. Amennyiben a Megrendelő a kicserélt alkatrészre a gépjármű átvételekor nem tart igényt, illetve azt nem viszi magával, akkor a KOMLÓSAUTÓ Kft. jogosult az azzal való rendelkezésre.

 • A javítási- és az anyagköltségeket számla ellenében, a munka átadásakor készpénzben, illetve átutalással a számlán jelzett határidőn belül kell kiegyenlíteni.

Nemfizetés, vagy fizetési késedelem esetén a KOMLÓSAUTÓ Kft. a beszerelt alkatrészre és a gépjárműre nézve törvényes zálogjog illeti meg a Ptk. XXI. fejezete, különösen 5:86 § bekezdése alapján. Fizetési késedelem esetén a késedelem idejére a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot is köteles a KOMLÓSAUTÓ Kft.. részére megfizetni.

 • A KOMLÓSAUTÓ Kft. jogosult a javítási költségekre és a megrendelt alkatrészekre előleget kérni. Amennyiben a Megrendelő a megállapított előleget nem fizeti meg, akkor a KOMLÓSAUTÓ Kft. elállhat a megrendelés teljes, vagy részleges teljesítésétől.

 • A fizetési felszólítások és a behajtás költségei a Megrendelőt terhelik. Szavatosság, vagy másféle igények, valamint követelések miatti fizetések beszámítására a Megrendelő nem jogosult, kivéve, ha a KOMLÓSAUTÓ Kft. a Megrendelő követelését jogosnak ismeri el.

 • Amennyiben a Megrendelő eláll a Munka megrendelés feltüntetett bármelyik munka elvégzésétől, akkor az elállást javítási tételenként, írásban köteles közölni. Az így el nem végzett munkára nézve a szerződés megszűnik. Amennyiben az elállással a Megrendelő többletköltséget okoz a KOMLÓSAUTÓ Kft..-nek, akkor azt köteles megtéríteni.

7. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok intézése, kártérítés

 • A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését a Megrendelőnek a KOMLÓSAUTÓ Kft. telephelyén, az ügyfélszolgálaton kell megtenni a Számla, (Jótállási jegy) egyidejű bemutatásával. A kifogásokról azok bejelentésekor a jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Megrendelő és a KOMLÓSAUTÓ Kft. megbízottja is aláír. A jegyzőkönyv egy példánya a Megrendelőt illeti.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 • Megrendelő nevét, címét.

 • Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt.

 • Az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját.

 • A dolog átadása vagy üzembe helyezése időpontját.

 • Hiba bejelentésének időpontját.

 • Hiba leírását.

 • A kifogás rendezésének módját.

  • A Megrendelő a jótállási feltételek alapján - amely az ügyfélszolgálaton közzé van téve - a számára megjelölt jótállási időn belül követelheti:

 • a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka kijavítását;

 • a kifizetett díj arányos csökkentését;

 • az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

Ha a kifogás rendezésének módja a Megrendelő igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

  • A KOMLÓSAUTÓ Kft. jótállási, szavatossági kötelezettségének a saját telephelyén tesz eleget. A hibás teljesítés miatt kijavítandó gépjármű beszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni.

  • A KOMLÓSAUTÓ Kft. a Megrendelő kifogásait legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni.

  • Amennyiben a reklamáció okát a megrendelő által elfogadott határidőn belül a KOMLÓSAUTÓ Kft. alkatrészhiány miatt nem tudja megszüntetni, akkor arról a Megrendelőt tájékoztatja és póthatáridőt is köteles meghatározni.

  • A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a KOMLÓSAUTÓ Kft. a munkafelvételkor feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem végezte el, vagy nem úgy végezte el, hogy a dolog rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.

  • Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a KOMLÓSAUTÓ Kft. a megbontás során olyan hibát észlel, amely a hibafelvétel alkalmával nem volt megállapítható és a Megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a KOMLÓSAUTÓ Kft.-nél nem rendeli meg.

  • Amennyiben a Megrendelő, mint panaszt tevő a vizsgálaton jelen kíván lenni, akkor azt a KOMLÓSAUTÓ Kft.. nem ellenzi. A vizsgálat eredményéről a AKOMLÓSAUTÓ Kft. a Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben mindkét fél közli az észrevételeit.

  • A panasz kivizsgálása az alábbiak szerint történik:

 • A javítás mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban rögzített és a Megrendelő tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását?

 • A gépjármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, amely a hibafelvétel során nem jelentkezett és erről a Megrendelő kapott-e tájékoztatást?

 • A számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a felhasznált anyagok és alkatrészek szükségessége?

 • Helyesen került-e megállapításra, a javításra vonatkozó jótállás mértéke, időtartama?

 • A javítás eredményeként bekövetkezett-e a javított részegységek javulása? Ha azok beállási és működési paraméterei mérhetőek, akkor azok mennyiben felelnek meg a gyártó által megadott értékeknek?

 • A rendeltetésszerű üzem szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzése szemrevételezéssel, működéssel, illetve futópróbával történik. Ennek során történik a jármű jellemző menettulajdonságainak, a külső és belső szerkezeti zajoknak, az egyes szerkezeti részek működőképességének vizsgálata.

  • Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszt a továbbiakban elbíráló, a jelen Vállalási feltételek első oldalán feltüntetett felügyeleti szerv részére – a KOMLÓSAUTÓ Kft. köteles megküldeni.

  • A téves hiba-felvételezés alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését a Megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja.

 

KOMLÓS ATTILA
Ügyvezető

IV. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 6:171. (1)-(2) §-ában foglaltakra figyelemmel, a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, megrendelt személygépkocsi javító-karbantartó szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, akkor a KOMLÓSAUTÓ Kft.-t hat hónap jótállási kötelezettség terheli.

 • A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a gépjárműnek a Megrendelő részére történő átadásának napjával kezdődik.

 • Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

 • Az alkatrészt az Ügyfél hozta.

 • A hiba természetes elhasználódás következménye.

 • Természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen.

 • A jótállás feltételeként a KOMLÓSAUTÓ Kft. a javítással, karbantartással kapcsolatban műszakilag indokoltan előírhat meghatározott km-teljesítményhez kötött, a gyári előírásokkal azonos, kötelező, nem díjmentes átvizsgálást, olajcserét.

  • Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha:

 • A javítás során a kilométeróra-meghajtó két végén és a javított szerkezeti részen elhelyezett védőjelzés, zár, hiányzik vagy sérült.

 • A Megrendelő a gépjárműre előírt átvizsgálásokat, karbantartási műveleteket egyáltalán nem, vagy nem a megadott km-határ elérésekor végezteti el.

 • A gépjárművön a javított részt, alkatrészt, részegységet, a javítást, karbantartást végző KOMLÓSAUTÓ Kft. -n kívül más megbontja, átalakítja, javítja.

 • A gépjármű javított egysége megsérül.

 • A gépjárművet nem a gyártómű által a kezelési utasításban megadottak szerint, szakszerűtlenül üzemeltették.

 • A gépjárművet hibás kilométerórával tartósan üzemeltették.

  • Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha:

 • Nem az előírt üzemanyagot vagy nem az előírt kenőanyagot használják.

 • A gépjárművet nem a megfelelő módon tárolják.

 • Meghibásodás után tovább üzemeltetik.

 • A gépjárművel versenyen vesznek részt.

 • A gépjárművet oktatásra használják.

 • A gépjárművet túlterhelik, vagy nem rendeltetésszerűen használják.

  • Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, valamint a különböző üvegek és műanyag burák törésére.

KOMLÓSAUTÓ Kft..
Kisvárda,2018.05.17.


2018-05-19 12:17

Vissza